Sledování práce na zakázkách ve společnosti GAPA CZ a.s.
Společnost GAPA cz a.s., patřící mezi hlavní výrobce a dodavatele betonáren a průmyslových vah, se na nás obrátila, jako na svého dlouholetého dodavatele identifikačního systému, s požadavkem na automatizaci sběru dat z výroby za účelem zvýšení přehledu o výrobním procesu a následnou kontrolou nad jednotlivými zakázkami.

Motivace pro zavedení systému SAITECH

Hlavní motivací zavedení systému pro sledování a řízení výroby bylo odstranění administrativy spojené s ručním zápisem výkazů jednotlivých operátorů do zakázkových listů a přepisování těchto záznamů do informačního systému. Takto pořízená data byla k dispozici opožděně a v mezních případech docházelo ke zkreslování reálných hodnot o časech na výrobních operacích a zakázkách. Vedení společnosti rozhodlo o zadavedení takového systému, který by umožnil získávat data automaticky a bez ručních zásahů operátorů, nebo mistrů ve výrobě. Cílem zavedení takového systému bylo také získání nástroje pro vyhodnocení norem na zakázky, kontrolu nákladovovsti zakázek a termínů dokončení výrobních operací.

Zadání projektu znělo na jasně. Zjednodušení a zrychlení evidence operací na zakázkách, online pohled na aktuální stav ve výrobě, upozornění na nedodržení termínů činností na zakázkách, překročení norem, získání nástroje na objektivní posouzení výkonnosti operátorů ve vazbě na jejich odměňování.

 Zavedením systému pro řízení zakázek chtělo vedení společnosti zajistit:
 
  • Online vhled do probíhající výroby.
  • Odstranění ručních zápisů a přepisování dat do jiného systému operátory ve výrobě.
  • Sledování výkonů zaměstnanců ve vztahu k hodnocení motivačních složek.
  • Jednoduchou a rychlou evidenci sledovaných parametrů.
  • Identifikaci prostojů.
  • Přehled o rozpracovanosti zakázek s rozpadem na dílčí činnosti.
 

Realizace

S ohledem na požadavky zákazníka jsme instalovali výrobní terminály s dotykovým rozhraním a přizpůsobili jsme obrazovek konkrétním uživatelským rolím. Výrobní operátoři se identifikují pomocí jediného média, které používají také k evidenci docházky, následně na obrazovce vybírají na obrazovce zakázku a výrobní operaci (činnost).  Specialitou implementace byla identifikace pracovníků montáže a servisu na servisních výjezdech či montážích. Za použití mobilního řešení si nyní mohou pracovníci pořizovat online výkazy také ze svých cest. Na úrovní  systému SAITECH došlo k nasazení synchronizační služby, která komunikuje a přebírá data, o nových zakázkách, ze systému Helios Orange a po celkovém vyhodnocení dochází k opětovnému zápisu dat do systému Helios.
 


Výsledek implementace a přínosy

Implementace systému SAITECH přinesla online vhled managementu na zakázky, jejich zpřehlednění a podklady pro vyhodnocení jejich nákladovosti. S připojenými daty o docházce je nyní navíc možné do detailu sledovat rozdíly časů mezi skutečným produktivním čase, stráveném na zakázkách a ,,čipovaným“ časem dle docházky. Tyto a další pohledy umožní zákazníkovi lépe pracovat s cenotvorbou u vlastních zakázek, spravedlivě rozdělovat odměny za výkon a zároveň mít vždy pod kontrolou aktuální stav jednotlivých zakázek.