Systém řízení výroby na pracovištích ve společnosti Lira, obrazové lišty a rámy, a.s.
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy a.s. se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných ozdobných rámů a lišt, kompletního vybavení pro rámaře a také produkcí dřevěných pelet. Od managementu společnosti vznikl požadavek na sledování práce ve výrobě, konkrétně na jednotlivých klíčových pracovištích a to také včetně sledování výkonu jednotlivých strojů. Po společném úvodním jednání a představení systému, pro sledování a řízení výroby, bylo upraveno zadání na pilotní projekt, kde součástí implementace bylo osazení celkem 13 klíčových pracovišť včetně sledování strojních časů.

Motivace pro zavedení systému SAITECH

Vedení společnosti LIRA hledalo přehledný a intuitivní systém, který by umožnil automatizovaně sbírat data z výrobního procesu a tato data online vyhodnocovat. Cílem zavedení systému bylo odstranit ruční výkaznictví operátorů strojů, sledovat dílčí úkony na jednotlivých zakázkách, identifikovat prostoje a výkonové rezervy, sledovat výrobních postupy a tato data přehlednou formou zobrazovat operátorům na pracovištích a managementu společnosti prostřednictvím aplikace.  Dosavadní způsob získávání dat o průběhu výroby, založený na zapisování výrobních výsledků do zakázkových listů, nevyhovoval potřebám společnosti z důvodu neaktuálnosti získávaných dat, nepřesnosti dat a nemožnosti tato data využít pro operativní rozhodování o dalším výrobním plánu a zařazení zakázek do výroby. V průběhu zakázek tak nebylo možné centrálně sledovat vyžití lidských zdrojů, vytížení a obsazenost strojů, kvalitu výroby (OK/NOK kusy), míru dokončení zakázky, zpoždění výroby či skutečný čas dokončení výroby.

 

Hlavní motivací pro zavedení systému pro řízení a sledování výroby SAITECH bylo:

 
  • Zajištění online vhledu do probíhající výroby pro management společnosti.
  • Přehled o aktuální rozpracovanosti výrobních dávek a operací na nich.
  • Online přehled o operátorech výroby na pracovištích (linkách).
 
  • Sledování strojních časů a jejich produktivity (OEE).
  • Identifikace prostojů, zkrácení časů na seřizování a zahájení výroby na výrobním příkazu.
  • Optimalizace výrobních norem v závislosti na reálnému výkonu výroby.


Realizace

Setkali jsme se se zástupci vedení společnosti LIRA a detailně jsme diskutovali požadavky klíčových uživatelů. Analýzou diskutovaných oblastí byly navrženy HW prvky a SW rozhraní, které reagovaly na specifické požadavky zákazníka.

V rámci implementace systému SAITECH došlo k instalaci 13ks výrobních terminálů se snímačem pro identifikaci operátora a bezdrátovou čtečkou čárových kódů pro načtení údajů o výrobní dávce (zakázce). Jednotlivé stroje byly osazeny optickými senzory pro sledování skutečného počtu vyrobených lišt a identifikaci stavů, zda stroj vyrábí, zda takt stroje odpovídá stanovené normě a pro následnou identifikaci prostojů stroje. Výrobní terminál, kromě funkce identifikace zaměstnance, zobrazuje informace o aktuálním výkonu konkrétního pracoviště spolu s taktem výroby, normou, počtem vyrobených ks, produktivitě a prostojích (vizualizace výroby).

Systém SAITECH na jednotlivých pracovištích sbírá a vyhodnocuje komplexní informace o aktuální rozpracovanosti jednotlivých operátorů na jednotlivých strojích, umožňuje detailní pohledy na získaná data a umožňuje identifikaci souběžné práce. Synchronizační služba vyměňuje data mezi systémem Navision a SAITECH (jak při pořízení zakázky, tak i při odesílání informací o vyhodnocených zakázkách). Rozhraní aplikace SAITECH umožňuje managementu společnosti přehlednou formou zobrazovat stav probíhající výroby, získávat pohledy za výrobní dávky, za pracoviště i za jednotlivé operátory, směny a střediska. Data jsou vyhodnocována v reálném čase a vizualizována prostřednictvím přehledových grafů a nástrojů pro managerské reporty. Interní systém upozornění a notifikací informuje o odchylkách hlídaných parametrů, jako je pomalý průběh výroby, nezahájané výrobní operace, překročené normy operátorů i zakázek, pozdní zahájení/ukončení výroby, odchylka od výrobního plánu. 

 

Výsledek implementace a přínosy

Implementace systému přinesla online vhled na procesy a operace ve výrobě. Systém dává jasné a přesné podklady k dalším rozhodnutím o plánu výroby a zejména dává přesnou zpětnou vazbu konkrétním operátorům o aktuálně prováděné činnosti ve vazbě na výkonové ohodnocení.  Mezi hlavní přínosy systému SAITECH patří zejména podklady pro vyhodnocení nákladovosti zakázek, manažerské reporty, přehledy za zakázky i stroje a informace o výkonech operátorů. Systém je v plánu rozvíjet o dalších 13 pracovišť včetně modulu Údržby.